Czy można ograniczać prawo mieszkańców do udziału w dyskusji podczas sesji Rady Miasta?

Według Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, podczas sesji Rady Miasta mieszkańcy nie mają możliwości uczestniczenia w dyskusji w formie bezpośredniej, tj. nie mają możliwości zabierania głosu, udziału w dyskusji, zadawania pytań, a mogą to czynić jedynie podczas posiedzeń komisji branżowych? Czy to jest prawda?

W tej kwestii mamy poważne wątpliwości. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta mają charakter wyłącznie organizacyjno-porządkowy. Z tych uprawnień wynika dla Przewodniczącego prawo do udzielania głosu osobom uczestniczącym w sesji. Taki jest też zapis w §10 ust. 5 Regulaminu Rady Miasta. W naszej ocenie przepisu tego nie można natomiast interpretować w ten sposób, że Przewodniczący ma prawo w ogóle uniemożliwić mieszkańcom zadawania pytań, lub wzięcia udziału w dyskusji podczas sesji Rady Miasta.   Według naszej oceny żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie ogranicza prawa mieszkańców do zadawania pytań podczas sesji Rady Miasta. Takich ograniczeń nie zawiera również ani Statut Miasta Milanówka (uchwała nr 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r.) ani Regulamin Rady Miasta Milanówka (załącznik nr 4 do Statutu Miasta Milanówka).

Podczas XVL Sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w punkcie dotyczącym wniosku Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu jednego radnego, Przewodnicząca Rady Miasta przerwała sesję Rady Miasta i zwołała połączone komisje aby umożliwić dyskusję w sprawie wniosku Prokuratury. Zainteresowany radny odmówił jednak złożenia wyjaśnień na komisji i złożył wyjaśnienia dopiero podczas wznowionej sesji Rady Miasta. Uniemożliwiło to mieszkańcom zadawanie pytań radnym i burmistrzowi w trakcie sesji. Pomimo pisemnego wniosku mieszkańców złożonego w trakcie sesji o możliwość zadania pytań radnemu, Przewodnicząca Rady Miasta odmówiła mieszkańcom takiego prawa. Tym samym mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości wyrażenia swojego stanowiska po wyjaśnieniach radnego oraz zadania w tej sprawie pytań radnemu oraz burmistrzowi miasta.

Nie przesądzamy w tej chwili kto ma rację: my mieszkańcy pozbawieni prawa do wypowiedzi, czy Przewodnicząca Rady Miasta. W tej sprawie zwrócimy się do Wojewody Mazowieckiego.

 

Opracował: Lucjan Bełza