Czy nad Przewodniczącą Rady Miasta wiszą czarne chmury?

„Czarne chmury” to tytuł filmu, w którym wszystko dobrze się skończyło. Mamy nadzieję, że problemy prawne piętrzące się przed Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka w sprawie braku uchwalenia regulaminu konsultacji społecznych oraz ograniczania mieszkańcom prawa głosu podczas sesji Rasy Miasta zakończą się jak w filmowej opowieści.

W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta w sprawie trybu procedowania nad nowym Statutem Miasta Milanówka wynika, że problem został przerzucony do „ogródka” Rady Miasta: materiały w sprawie nowego Statutu Miasta Milanówka zostały przekazane do zamieszczenia na stronie BIP przez Biuro Rady Miasta w dniu 10 sierpnia br.; trwające konsultacje społeczne są inicjatywą Rady Miasta Milanówka; zarówno tryb, termin jak i zaproponowane formy konsultacji zostały ustalone przez Radę Miasta.

Zob. Odp. UM w spr. Statutu

Z przepisów jasno wynika, że problem leży po stronie Rady Miasta, gdyż to Rada powinna już dawno podjąć uchwałę w sprawie konsultacji społecznych, o czym informowaliśmy szanowne gremium jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie powstała dla Rady Miasta patowa sytuacja. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub z radami pożytku publicznego (tam, gdzie powstaną) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (art. 5 ust 5). Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, przepisy ustawy o samorządzie gminnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym pewne uregulowania wprowadzone powyższą ustawą z dnia 11 stycznia br. powinny znaleźć odzwierciedlenie w Statucie Miasta Milanówka. Statut gminy jako akt prawa miejscowego podlega obowiązkowi konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, czego niestety Rada Miasta Milanówka do tej pory nie zrobiła.

Jeżeli Rada Miasta Milanówka nie podejmie pilnie uchwały w sprawie konsultacji społecznych (stosowny własny projekt przekazaliśmy Radzie Miasta 1 czerwca br.) to do wyboru: albo naruszony zastanie przepis art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo też art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Z tego co słyszeliśmy to kilka lat temu rozpoczęły się pierwsze prace nad zmianą Statutu Miasta Milanówka.  Domyślamy się, że przekazany nam projekt nowego Statutu Miasta Milanówka to wynik tych prac. Wprowadzenie zmian do statutu miasta wynikających z art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, to dla fachowca kilka dni pracy. Dlaczego więc Rada Miasta Milanówka zwlekała z tym problemem tyle miesięcy?

Kolejne zagadnienie w cyklu „czarne chmury” to ograniczenie mieszkańcom prawa głosu podczas sesji Rady Miasta. W naszej ocenie żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie ogranicza prawa mieszkańców do zadawania pytań podczas sesji Rady Miasta. Takich ograniczeń nie zawiera również ani Statut Miasta Milanówka (uchwała nr 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r.) ani Regulamin Rady Miasta Milanówka (załącznik nr 4 do Statutu Miasta Milanówka).

W tej sprawie siedem organizacji pozarządowych działających w Milanówku zwróciło się do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie prawidłowości takiego postępowania.

Zob. Pismo organizacji do wojewody

 

Opracował: Lucjan Bełza