Spełniły się nasze przewidywania w sprawie wniosku prokuratury o wygaszenia mandatu radnemu

Mamy wątpliwość czy niektórzy radni Miasta Milanówka są oporni na wiedzę, czy też mają jakieś powody, dla których nie potwierdzili wygaśnięcia mandatu swojego kolegi?  Założyliśmy ten ostatni wariant, dlatego  w czerwcu br. grupa organizacji pozarządowych wystosowała pismo do radnych Miasta Milanówka aby wyjaśnili mieszkańcom dlaczego nie chcą wygaszenia mandatu kolegi pomimo wniosku złożonego przez prokuraturę.  Ku naszemu zdziwieniu radni nie zgodzili się aby odpowiadać na pytania mieszkańców, a „przy okazji”, w naszej ocenie, przewodnicząca Rady Miasta naruszyła przepisy Regulaminu Rady Miasta Milanówka odmawiając mieszkańcom prawa do głosu na sesji Rady Miasta. O co tutaj chodzi?

Na podstawie wniosku  Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim z kwietnia br. do Rady Miasta Milanówka w sprawie wygaszenia mandatu radnego, w maju wystosowaliśmy jako Stowarzyszenie  do Rady dwa pisma. Efekt? Jak grochem o ścianę.  W tej sprawie w czerwcu br.  pismo wystosowała również grupa 9 organizacji pozarządowych. Skutek? Taki sam: oczy „w słup” i milczenie.

Zob. Pismo KWIL do RM z 24.05.2018

Pismo organizacji pozarządowych do RM

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wezwał Radę Miasta Milanówka do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego informując, że doszło do obejścia przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, co skutkuje stosownie do art. 383 ust. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy, wygaśnięciem mandatu radnego.

Zob. Wezwanie wojewody

To samo pisaliśmy do naszych radnych wyjaśniając, że jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów nie podejmuje uchwały, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.

Może radni tym razem posłuchają wojewody i nie będą dalej „oporni na wiedzę”. Mamy nadzieję, że radni nie będą kompromitować nas mieszkańców  czekając kiedy wojewoda „wyręczy” Radę Miasta Milanówka i wyda zarządzenie zastępcze wygaszając mandat radnego.

PS. Jeżeli nasi niektórzy radni mają ograniczony poziom wiedzy prawnej możemy zorganizować kursy dokształcające.

Opracował: Lucjan Bełza