Transport publiczny w Milanówku

W Milanówku pomimo niewielkiej liczby mieszkańców funkcjonuje transport publiczny. Podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka w dniu 13 maja 2018 r. przedstawiona została przez organ wykonawczy analiza kosztów organizacji transportu publicznego w Gminie Milanówek.

W ocenie Stowarzyszenia przedstawiona analiza nie pozwala na racjonalne podjęcie decyzji o kierunku rozwoju transportu w Gminie Milanówek.

Czytaj dalej Transport publiczny w Milanówku

Jakie są intencje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie sporu o ujęcie wody na ul. Łąkowej w Milanówku?

Od ponad roku, jako Stowarzyszenie, staramy się monitorować spór administracyjny oraz sądowy o ujęcie wody przy ulicy Łąkowej w Milanówku prowadzony z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim (ZWiK). Ujęcie wody położone w Milanówku ale jest faktycznie użytkowane przez Grodzisk Mazowiecki wobec powyższego musimy kupować „własną” wodę z Grodziska Mazowieckiego. Jest to duże ujęcie wodne a jego zasoby porównywalne są do tych, którymi dysponuje Milanówek w pozostałych trzech ujęciach.

Od kilku miesięcy słyszymy o bardzo dobrych relacjach między „panami burmistrzami” Grodziska Mazowieckiego oraz Milanówka. Wspaniałe też są podobno relacje naszego burmistrza ze Starostą Grodziskim (m.in. reprezentuje Skarb Państwa).

Jak tylko usłyszałem, że burmistrz Grodziska Mazowieckiego, tuż przed Świętami Wielkanocnym złożył po raz pierwszy wizytę w Urzędzie Miasta Milanówka (19 kwietnia br.) na myśl przyszedł mi spór o ujęcie wody przy ulicy Łąkowej. Czy wobec tak wspaniałych relacji z naszymi sąsiadami, Grodzisk Mazowiecki odstąpi od sporu, zapłaci nam wielomilionowe odszkodowanie i zwróci ujęcie wody przy ulicy Łąkowej?

Takie pytanie jest bardzo zasadne, bowiem po Świętach Wielkanocnych, Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, pismem z dnia 24 kwietnia br. przekazał do Urzędu Miasta Milanówka apelację ZWiK w Grodzisku Mazowieckim oraz poinformował, że w terminie dwutygodniowym możemy wnieść odpowiedź na apelację, a w terminie tygodniowym zażalenie.

Termin dwutygodniowy upływa niebawem a w naszym Urzędzie panuje cisza. W tej sytuacji w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do burmistrza Remiszewskiego z pytaniami:

  • Na jakim etapie jest spór z ZWiK w Grodzisku Mazowieckim, tj. czy w tej sprawie było już jakieś rozstrzygnięcie sądu lub rozstrzygnięcie administracyjne, a jeżeli tak to jakie i kiedy zostało wydane?
  • Kto w tym sporze obecnie reprezentuje Gminę Milanówek? Proszę o podanie nazwiska pełnomocnika (prawnika miejskiego lub nazwy zewnętrznej kancelarii).
  • Czy Pan Burmistrz osobiście, Pana Zastępca, Sekretarza Miasta lub Pana pełnomocnik rozmawiali w sprawie tego sporu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego lub urzędnikami ZWiK w Grodzisku Mazowieckim, a jeżeli tak czy rozmowy te zostały udokumentowane (kiedy i w jakiej formie) a jeżeli ich nie udokumentowano to dlaczego?
  • Jakie czynności prawne (administracyjne) w sprawie sporu ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim podjęte zostały w okresie listopad 2018 – 10 maj 2019 r.? Proszę o wymienienie pism z podaniem numerów, dat i adresatów.

Zob.

 

 

„Sposób na wójta”, czyli kiedy Rada Miasta Milanówka określi kierunki działania organu wykonawczego?

Obserwując spory między organem stanowiącym (Radą Miasta) oraz organem wykonawczym (burmistrzem) m.in. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych a w szczególności patrząc na to, co wyprawia sekretarz miasta zastanawiam się, dlaczego Rada Miasta Milanówka do tej pory nie określiła kierunków działania organu wykonawczego?  O konieczności priorytetyzacji zadań w Milanówku pisałem już kilkakrotnie.

Zgodnie z art. 18 ust.  2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.  stanowienie o kierunkach działania organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

Stanowienie o kierunkach działania organu wykonawczego oznacza władcze (wiążące dla burmistrza) określanie celów i zadań jego działalności, a także zasad, sposobów i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy aktów tzw. kierownictwa wewnętrznego (wytycznych) albo udzielania burmistrzowi zaleceń i wskazówek w konkretnych obszarach. Może też, oprócz form imperatywnych, polegać na upoważnieniu burmistrza do podejmowania określonych działań lub wyrażaniu na nie zgody bądź przyzwolenia.

Stanowienie o kierunkach działalności burmistrza nie może natomiast wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi gminy z mocy ustawy. Stanowienie nie może więc obejmować podejmowania przez radę gminy uchwał, w których: wydaje się polecenia konkretnego sposobu załatwienia sprawy, ogranicza się samodzielność do wydawania decyzji administracyjnych, określa się sposób załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Komentarze są w tym obszarze ugruntowane (tak m.in. prof. dr hab.  Andrzej Szewc, prof. dr hab. Monika Augstyniak, prof. dr hab. Czesław Martysz). Również stanowisko  judykatury jest w tym względzie konsekwentne (zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 26 listopada 2009 r., II SA/Op 356/09, wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011 r., III SA/Lu 454/10).

W mojej ocenie podjęcie przez Radę Miasta Milanówka uchwały w sprawie kierunków działania organu wykonawczego powinno w sposób prosty ustalić właściwe relacje między  Radą a burmistrzem a przede wszystkim spozycjonować autokratyczne zapędy sekretarza miasta.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i deklaracja burmistrza P.Remiszewskieg

Podczas uroczystości obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja burmistrz Piotr Remiszewski wygłosił przemówienie podczas którego zwrócił się o odejście od panującej w całym kraju ale niestety także w naszym mieście polaryzacji zabijającej koncyliację i dialog.  „…Proszę żebyśmy szukali tego co nas łączy a nie tego co nas dzieli. Pamiętajmy, że nikt nie ma monopolu na rację! Dyskutujmy rozsądnie zawsze opierając się na fundamencie merytorycznym (…). Nie odwracajmy się do siebie plecami. Podajmy sobie ręce i uściśnijmy sobie dłonie..”.

Zob. https://www.facebook.com/notes/milan%C3%B3wek-miasto-ogr%C3%B3d/obchody-228-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja/2244080695649047/

Wspaniałe słowa! Zakładamy, że burmistrz ma dobre intencje tylko czy na porozumienie pozwoli sekretarz miasta P.Iwicki, źródło obecnych nieporozumień a przez forsowanie zakupu nieruchomości przy ulicy Łąkowej 3 przyczyna polaryzacji naszego społeczeństwa?

Czterokrotne próby spotkania między Przewodniczącą Rady Miasta a burmistrzem nie przyniosły rezultatu. Na dwa spotkania w marcu, które odbyły się z inicjatywy Przewodniczącej Rady Miasta u wiceburmistrza R.Rabana, burmistrz nie przyszedł. Podobna sytuacja miała miejsce na spotkaniu założycieli „KWW Piotra Remiszewskiego” (24 marca br). Ostatnie spotkanie przygotowane z inicjatywy burmistrza P.Remiszewskiego miało odbyć się w dniu 25 kwietnia br. ale w ostatniej chwili burmistrz je odwołał.

Mam nadzieję, że dzisiejsze przemówienie burmistrza to pierwszy krok do porozumienia.