Kto będzie rządził Milanówkiem, czyli czy burmistrz Remiszewski nabył wiedzę i kompetencje do zarządzania miastem?

 

Cechą prawdziwego menadżera jest zdolność do samodzielnych procesów decyzyjnych. Samodzielność nie oznacza ani przypadkowych ani intuicyjnych decyzji ale działania oparte na własnej wiedzy i doświadczeniu. Żaden menadżer realnie nie zna jednak wszystkich obszarów funkcjonowania kierowanej organizacji wobec powyższego jest naturalną rzeczą, że przed podjęciem decyzji analizuje warianty, ocenia zagrożenia i zasięga opinii innych ludzi.

Publiczną jest tajemnicą, że burmistrz Piotr Remiszewski zaraz na początku kadencji udzielił bardzo szerokich upoważnień sekretarzowi miasta Piotrowi Iwickiemu do podpisywania dokumentów wywołujących czynności prawne i skutki finansowe. Ponieważ ani burmistrz Remiszewski ani jego zastępca Ryszard Raban nie mieli doświadczenia w pracy w samorządzie takie czasowe przeniesienie kompetencji wydawało się być naturalne i zrozumiałe.

Czytaj dalej Kto będzie rządził Milanówkiem, czyli czy burmistrz Remiszewski nabył wiedzę i kompetencje do zarządzania miastem?

Rada Miasta nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Miasta Milanówka

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy  obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Aby Raport był dokumentem wiarygodnym i rzetelnym to musi przedstawić: stan faktyczny (potrzeby); założone kierunki działań (co należy zmienić); co zrobiono (stan wykonania).

Przedstawiony przez burmistrza Piotra Remiszewskiego dokument zwany szumnie Raportem ze względu na swoją treść jest raczej sprawozdaniem i to bardzo wybiórczym, nie spełniającym logicznego wymogu porównania trzech obszarów: potrzeb, planowanych kierunków zmian oraz stanu ich realizacji.

Czytaj dalej Rada Miasta nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Miasta Milanówka

Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Milanówka

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Milanówka.

Przewodniczącym został wybrany Pan Arnold Lis, a jego zastępcami są Pani Maria Winiarska oraz Pan Radosław Fastyn.  Podczas posiedzenia dyskutowano na bieżące tematy bieżące tematy związane z wizerunkiem Milanówka, marką Milanówek w kontekście rozwoju miasta i miasta kreatywnego oraz na temat lokalizacji Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Łąkowej. Omówienie zostały również zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.

W dniu 18 czerwca br. prezes KWIL złożył gratulacje na ręce przewodniczącego Rady Gospodarczej i wyraził zadowolenie z tytułu powołania tego ciała, bowiem ostatnie kilka miesięcy wskazują, że obecne władze naszego Miasta nie do końca rozumieją znacznie spraw gospodarczych dla rozwoju Milanówka.

Przewodniczący Rady Arnold Lis zapewnił, że przy opiniowaniu spraw gospodarczych naszego miasta Rada będzie kierować się dobrem jego mieszkańców a nie partykularnymi interesami. Przewodniczący Arnold Lis poinformował, że liczy na merytoryczną współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi mającymi wiedzę z zakresu prawa, ekonomi, urbanistyki i architektury w realizacji spraw miejskich.

W trakcie rozmowy wyrażono przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do istotnych zmian jakościowych w rozwoju Naszego Miasta. Wymieniono pierwsze spostrzeżenia w sprawie rozwiązań komunikacji miejskiej w Milanówku.

 

 

Nieprawidłowości w rejestracji KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego

W związku z wątpliwościami niektórych mieszkańców Milanówka w sprawie prawidłowości rejestracji w dniu 13 maja br. Komitetu  Wyborczego  Wyborców Burmistrza Piotra  Remiszewskiego  w wyborach uzupełniających w okręgu nr 9 w Milanówku, w ubiegłym tygodniu przeprowadziłem rozmowy z prawnikami Krajowego Biura Wyborczego, z urzędnikami Komisarza Wyborczego Warszawa II, a w dniu 3 czerwca br. z Komisarzem Wyborczym w Warszawie. Urzędnicy w Warszawie tłumaczyli, że nie mieli świadomości, że KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego zgłoszone zostało przez osobę nieuprawnioną, tj. będącą funkcjonariuszem publicznym. W tej sytuacji poinformowano nas o potrzebie pisemnego zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej.

Uwzględniając powyższe w dniu 3 czerwca 2019 r. złożyliśmy wniosek o uchylenie postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 maja 2019 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego wydanego na skutek wprowadzenia w błąd Komisarza Wyborczego przez pełnomocnika KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego w wyniku złożenia przez Piotra Iwickiego oświadczenia zawierającego fałszywą informację.

Zob. Pismo do PKW w spr. P.Iwickiego

W przedmiotowej sprawie współdziałaliśmy z „Ruchem Społecznym Milanówek” oraz ze Stowarzyszeniem „Wolność Wyboru”.