O nas

Nasze motto:  różnice poglądów tworzą wartość dodaną i są fundamentem do wyboru najlepszego rozwiązania. Ludzie inteligentni rozmawiają o różnych poglądach, ludzie ograniczeni obrażają się na cudze poglądy i zamiast dyskusji wyciągają argumenty personalne. Obrażanie się jest dowodem intelektualnej bezsilności.

Stowarzyszenie  Komitet Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w Milanówku powstało na bazie protestu społecznego jaki miał miejsce w listopadzie 2017 r. w sprawie niejasnych zasad realizacji inwestycji sanitarnych w mieście. Dążąc do próby ustalenia kryteriów według, których typowano realizację inwestycji miejskich stwierdziliśmy, że ich wybór  nie wynikał z publicznie podanych kryteriów lub zewnętrznych uwarunkowań. Stwierdziliśmy również, że w Urzędzie Miasta nie opracowano koncepcji rozwoju miasta (inwestycyjnych kierunków rozwoju) w perspektywie wieloletniej, na bazie których powinno się budować wieloletni plan inwestycji miejskich. Tym samym inwestycje mogły być zupełnie przypadkowe, nieobjęte konsultacjami społecznymi. Kiedy okazało się, że Rada Miasta Milanówka nie podjęła uchwały w sprawie  zasad konsultacji społecznych, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, założyliśmy Komitet obywatelski, który w perspektywie czasu stał się bazą dla naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie  powstało w lutym 2018 r. i w swoich działaniach odnosi się do idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad technokratyzmu działania.

Do naszego Stowarzyszenia mogą należeć mieszkańcy Milanówka, osoby związane z Milanówkiem oraz inne osoby, które z różnych powodów, w tym np.  ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcą nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Skupiamy i współpracujemy z ludźmi, którzy potrafią wnieść wartość dodaną do obowiązujących rozwiązań. Nie „kopiujemy” cudzych myśli lecz tworzymy nowe rozwiązania. Dlatego dla nas jako grupy technokratycznej istotnym lecz nie najważniejszym jest cenzus wykształcenia naszych członków. Za najważniejszą wartość uznajemy zdolność do kreatywnego myślenia. Świadoma rezygnacja z gotowych rozwiązań i wzorów na rzecz znalezienia lepszych rozwiązań, zerwanie z rutyną, zdolność patrzenia na problem z różnych stron i wartości, czyli myślenie lateralne, o  którym mówi E.F. Publius de Bono, to cel który staramy się realizować w naszej społecznej działalności.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i niewyznaniową.  Apolityczność nie oznacza, że nie mamy prawa do dyskusji, komentowania lub nawet krytyki tego co dzieje się w mieście. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. To uprawnienie do komentowania i posiadania odmiennego zdania (krytykowania) to istota idei społeczeństwa obywatelskiego.  Po to właśnie założyliśmy Stowarzyszenie, aby wypowiadać się w zarówno o pozytywnych działaniach władz miasta jak i o negatywnych.  Uprawnienie do krytykowania to też istota funkcjonowania prasy: Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie (art. 5 ust. 1 ustawy Prawo prasowe). Dlatego zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego, jako Stowarzyszenie, będziemy komentować działania lokalnej władzy i wskazywać nasze oczekiwania.

Odżegnujemy się (w celach naszego Stowarzyszenia) od polityki ale  nie prawa do krytykowania. Współcześnie polityka jest rozumiana jako idea zdobycia, zachowania i umocnienia władzy (N. Machiavelli) lub dążenia do udziału we władzy albo do wywierania wpływu na podział władzy (M. Weber). Charakterystycznymi cechami nowożytnego  pojęcia polityki są: 1) nieokreśloność (brak jednoznacznego wyznacza jej celów, metod, podmiotów, zakresu przedmiotowego, sposobu realizacji); 2) autonomiczna działalność grupy (realizacja własnego programu nawet kosztem społecznym); 3) odnoszenie się do państwa (jako idei politycznej lub organizacyjnej). Z tych względów pomimo, że partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim i są zaliczane do organizacji społecznych (podobnie jak np. stowarzyszenia) to jednak partii politycznych nie zalicza się do organizacji pozarządowych (należą tu np. stowarzyszenia i fundacje) z uwagi na bezpośrednie powiązanie partii z władzą publiczną lub jej celami. Politykę realizują partie polityczne.  My jako Stowarzyszenie z taką polityką nie mamy nic wspólnego.

Zwyczajowo do spraw samorządowych „doklejana” jest etykietka polityki. Ale to jest właśnie przejaw próby upolitycznienia samorządu i przede wszystkim sprzeczność z celami samorządowymi, które niekoniecznie muszą nawiązywać do aktualnej polityki ogólnopaństwowej, a decydowanie o własnych sprawach powinno być niezależne od nadrzędnej władzy państwowej.

Nawiązując do teorii  myśli społecznej reprezentowanej m.in. przez Thomasa Hobbes’a, Johna Locke oraz Antonio Gramsciego uznajemy, że  można i należy godzić samorealizację człowieka oraz autonomiczność jego działania  ze świadomością potrzeb wspólnoty oraz poczuciem odpowiedzialności za jego dobro. Rozwój procesów globalizacji wymusza przemiany nie tylko w dziedzinie techniki ale też relacjach społecznych i kulturalnych. Tym samym w warunkach narastającego rozwoju i konkurencji, w naszej ocenie, władza samorządowa nie może opierać się na nowomowie i obietnicach bez pokrycia lecz regułach prawno-organizacyjnych i technicznych pozbawionych charakteru politycznego i ideologicznego, a stanowiska powinny zajmować osoby odpowiednio wykształcone i praktycznie przygotowane.  Władza lokalna powinna być więc nie tylko kompetentna ale również wiarygodna (społeczność lokalna nie może być  przez władzę manipulowana, wprowadzana w błąd a publiczne obietnice powinny być realizowane).  Przedstawiciele władzy powinni pozostawać poza jakimikolwiek nieformalnymi powiązaniami i układami finansowymi (biznesowymi), w tym działaniami, które można uznać za przejaw korupcji politycznej (np. załatwianie stanowisk dla rodzin osób podwładnych lub radnych, finansowanie kampanii w zamian za  realizację obowiązków urzędniczych lub obietnice wyborcze).

Chcemy wspierać wszelkie inicjatywy społeczne oraz działania władz miasta, których celem jest np. dążenie do zmiany jakości i innowacyjność zarządzania, poprawa warunków bytowych ludności, rozwój kultury, sportu oraz utrzymanie przedwojennego klimatu miasta w powiązaniu ze współczesnymi rozwiązaniami planowania przestrzennego i architektonicznego. Jako niezwykle istotną sprawę uznajmy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Uwzględniając powyższe, w procesie planowania i podejmowania decyzji, w sprawach rozwoju miasta, powinno kierować się następującymi założeniami:

  1. Identyfikacja problemów, potrzeb oraz wizji działania (etap „marzeń”) w ramach długoterminowego planowania rozwoju miasta (np. okres 25 lat).
  2. Ocena możliwości „wdrożenia marzeń” w życie w ramach kilkuletniej perspektywy finansowej (np. 5 letniej).
  3. Opracowanie jasnych kryteriów wyboru kierunków działania miasta dla rozwoju wytypowanych obszarów w ramach finansowania zadań ze środków publicznych, w tym budżetu gminy).
  4. Zidentyfikowanie obszarów (np. w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, sportu, kultury), gdzie istnieje realna możliwość wparcia z dotacji zewnętrznych (np. z budżetu państwa, ze środków pomocowych).
  5. Nawiązanie współpracy (na poziomie organizacyjnym) z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, które deklarują chęć współpracy w poszczególnych obszarach działania. Ustalenie jakie obszary są domeną Urzędu Miasta a jakie organizacji pozarządowych (nie powinno być dublowania zadań).
  6. Opracowanie planów dziedzinowych (np. w obszarze rozwoju oświaty, inwestycji drogowych) w perspektywie wieloletniej z uwzględnieniem realnych możliwości finansowania.
  7. Przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.
  8. Wypracowanie jasnych kryteriów wspierania (wybierania) podmiotów prywatnych (organizacji pozarządowych)  celem finansowania zadań z budżetu gminy oraz ich rozliczania z wyników (przyjętych zobowiązań).
  9. Ustalenie jednolitego systemu sprawozdawczości bieżącej władz miasta z podejmowanych działań zarówno dla Rady Miasta jak i społeczności lokalnej.
  10. Określenie zasad okresowego rozliczania władz miasta z przyjętych kierunków rozwoju miasta (planów dziedzinowych).